x
Cyklochodník odovzdali do užívania

Cyklochodník odovzdali do užívania

Výstavba 3,2 kilometrov dlhého úseku cyklochodníka v Liptovskom Mikuláši je ukončená. Po dvoch mesiacoch intenzívnych prác bol v piatok 12. decembra odovzdaný do užívania. Liptovský Mikuláš sa tak zaradil medzi mestá, kde sa naplno rozvíja cyklistická doprava podľa Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky na Slovensku schválenej v máji minulého roka.
„Za účelom naplnenia tejto stratégie budeme môcť vdohľadnom období využívať prostriedky zeurópskych fondov na základe dobre pripravených projektov, ktoré budú spĺňať kvalitatívne kritériá na príklade cesty, aká vznikla vLiptovskom Mikuláši. Chceme, aby sa unás rozvinula sieť cyklotrás aslúžila ľuďom na prepravu do práce, do školy alebo za inými povinnosťami. Počíta sa aj srozvojom turistických cyklotrás, ktoré umožnia aktívne spoznávanie krás Slovenska," povedal Peter Klučka, národný koordinátor Ministerstva dopravy, výstavby aregionálneho rozvoja SR. „Od začiatku hovorím, že je to vydarený nápad, ktorému sme vprípravnej fáze venovali veľmi veľa času. Je to vynikajúca spojnica dvoch sídlisk scentrom mesta snadväznosťou na ďalšie mestské časti, ktorú som si osobne vyskúšal. Človek sa veľmi rýchlo abezpečne presunie zjednej časti mesta do druhej pomerne nenáročným terénom. Teraz vzime môžu cyklochodník využívať aj bežkári averím, že od jari tu bude čulá premávka nielen cyklistov či korčuliarov," povedal Jozef Repaský, zástupca primátora mesta. Termín stihli aj napriek problémom Sprácami na cyklochodníku sa začalo vdruhej polovici septembra tohto roka. Termín odovzdania stavby sa podarilo dodržať aj napriek viacerým neočakávaným komplikáciám. „Pri výstavbe oporného múru vblízkosti Palúčanského mosta sme narazili na nezakreslené vysokonapäťové káble. Energetici však zareagovali veľmi promptne, čo nám uľahčilo prispôsobenie konštrukčného riešenia," skonštatoval Pavel Beťko, zástupca dodávateľskej spoločnosti.
Pri výstavbe sa položilo viac ako šesť kilometrov obrubníkov, postavili sa dva 81 a58-metrové oporné múry aosadilo sa 612 metrov bezpečnostného zábradlia. Väčšina prác sa realizovala za nepriaznivého daždivého počasia. Stavebníci obnovili iasfaltový povrch podchodu pod mostom kdiaľničnému privádzaču, ktorý nebol zahrnutý vpôvodnom projekte. V čase prípravy projektovej dokumentácie pred siedmimi rokmi nebol totiž natoľko poškodený. „Napriek tomu nám stavebné práce ušetrili takmer 50-tisíc eur. Pôvodne bolo na samotnú výstavbu cyklochodníka vzmluve so zhotoviteľom vyčlenených 640-tisíc," uviedla Jana Kormaníková, projektová manažérka mesta.
Protipovodňové opatrenia Vpriebehu výstavby cyklochodníka bolo potrebné zrealizovať iprotipovodňové opatrenia na hrádzi rieky Váh vúseku za garážami na sídlisku Nábrežie. „Prispôsobili sme tak výšku protipovodňového násypu stelesom cyklochodníka. Ak by sme to neurobili súbežne, dodatočne sypaná hrádza by presypala teleso cyklochodníka amuselo by sa pristúpiť kdrahšiemu riešeniu," zdôvodnila Eva Medvecká zútvaru prípravy a realizácie stavieb Mestského úradu (MsÚ) v Liptovskom Mikuláši. „Zdržalo nás tiež nevhodné rašelinovo-ílovité podložie vblízkosti priemyselného areálu," dodala E. Medvecká.
Pracovalo sa aj v noci Čiastočné zdržanie prác spôsobila tiežprekládka optického kábla popri hrádzi toku rieky Smrečianky v Okoličnom. „Pri prekladaní káblov sme na rozdiel od projektu použili jednoduchšie aefektívnejšie riešenie vybudovaním manipulačnej šachty. Sohľadom na používateľov mobilných telefónov sa spájanie káblov vykonávalo vnoci," uviedol Ľubomír Hán, vedúci oddelenia životného prostredia, dopravy averejných priestranstiev MsÚ
Zdieľam facebook twitter

Projektoví Partneri

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portál Je Spolufinancovaný Európskou Úniou Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja
V Rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizácia portálu je spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva rozvoja