x

Etap 1

O projekcie

Projekt pt. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr zakłada realizację I etapu szlaku rowerowego łączącego Polskę ze Słowacją. Docelowo szlak ma okalać Tatry, prowadząc z Nowego Targu przez tereny historycznego rozwoju osadnictwa regionu Podhala, Spisza, Orawy i Liptowa, położone po obu stronach Tatr.

Realizacja projektu stanowi odpowiedź polskich i słowackich samorządów na brak odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej umożliwiającej dostęp do niezwykłych walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych pogranicza polsko-słowackiego. Konsekwencją braku utwardzonych i oznakowanych tras jest niepełne wykorzystanie potencjału turystycznego obszaru pogranicza przez mieszkańców, turystów oraz inwestorów. Po zakończeniu realizacji projektu partnerzy będą dalej współpracować w zakresie przygotowania kolejnych etapów tej strategicznej inwestycji. Co więcej zakres partnerstwa będzie ulegał ciągłemu rozszerzaniu – włączane będą kolejne miejscowości przez które przebiega szlak.
W ramach projektu do listopad 2015 r. powstanie w sumie 93,12 km tras rowerowych z nawierzchnią asfaltową lub szutrową biegnących przez tereny o wysokich walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych, w tym 35 km nieprzerwanego transgranicznego odcinka prowadzącego od Nowego Targu trasą dawnej linii kolejowej do granicy słowackiej w Suchej Horze i dalej do miasta Trstena, a także odcinki na Spiszu (Vrbov-Kieżmark-Huncovce) oraz w Liptowskim Mikulaszu, które w zimie będą mogły pełnić funkcję tras biegowych dla narciarzy w tym:
Gmina Czarny Dunajec – 46,51 km
Miasto Nowy Targ – 12,75 km
Gmina Szaflary – 0,504 km
Gmina Nowy Targ - 4,21 km
MestoKežmarok –5,23 km
ObecHladovka – 3,334 04 km
ObecHuncovce – 1 km (oznakowanie)
ObecLiesek – 5,702 56 km
MestoLiptovskýMikuláš – 3,213 km
ObecNižná – 0,825 km
ObecSuchá Hora – 1,857 54 km
MestoTrstená – 3,507 31 km
ObecVrbov – 4,392 km
W ciągu ścieżki znajdują się zabytkowe mosty kolejowe, które zostaną wyremontowane. Na trasie zaprojektowano również miejsca widokowo-postojowe oraz parking w Czarnym Dunajcu. Powstałe w ramach inwestycji ścieżki rowerowe w okresie zimowym będą pełnić rolę tras biegowych dla narciarzy.
Projekt realizowany w okresie od lutego 2014 r. do listopada 2015 r.

Cele projektu

Celem głównym projektu jest poprawa komunikacji i transportu mieszkańców zamieszkałych na terenie gmin pogranicza polsko – słowackiego przyczyniająca się do zwiększenia atrakcyjności regionu pod kątem turystyki (rozwój usług turystycznych, rekreacyjnych, sportowych itp.) oraz zapewnienia spójności przestrzennej obszaru przygranicznego, przy zachowaniu unikalnych walorów środowiska przyrodniczego.
Do celów szczegółowych projektu należą:
nawiązanie długotrwałej współpracy gmin pogranicza polsko – słowackiego w zakresie tworzenia odpowiedniej infrastruktury zwiększającej dostępność terenów pogranicza dla mieszkańców, turystów i inwestorów,
poprawa bezpośrednich połączeń pomiędzy polską i słowacką stroną obszaru pogranicza oraz zwiększenie dostępności obszarów o unikalnych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych dla mieszkańców, turystów i inwestorów poprzez budowę 78,14 km ścieżek rowerowych (wykorzystywanych również przez narciarzy - jako trasy biegowe w zimie oraz przez pieszych),
zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszaru gmin biorących udział w projekcie poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej oraz organizację kampanii promocyjno-informacyjnej (impreza kończąca realizację projektu połączona z prezentacją partnerów projektu oraz zawodami rowerowymi).
Grupy docelowe:
Projekt skierowany jest do mieszkańców, turystów, przedsiębiorców, osób bezrobotnych. Korzyści płynące z realizacji projektu odczuwalne będą przez społeczność lokalną, turystów i inwestorów

Budżet projektu

Wartość całkowita projektu: 6.765.996,45 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%): 5.751.096,98 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa dla słowackich partnerów: 249.458,86 EUR
Wkład własny: 765.440,61 EUR

Partnerzy projektu

W realizację projektu zaangażowanych jest 13 partnerów – 4 z Polski i 9 ze Słowacji:

Realizacja projektu

Realizacja projektu pt. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr odbywa się w pięciu etapach. Współpracujący partnerzy angażują się w realizację działań po obu stronach granicy począwszy od opracowania projektu poprzez jego realizację.

Etap 1 – inwestycyjny
Etap ten rozpoczął się w lutym 2014 r. W ramach tego etapu zaplanowano budowę 42,962 km ścieżek rowerowych na obszarze 12 gmin pogranicza polsko – słowackiego, na którą składają się:
roboty budowlane bezpośrednio związane z utworzeniem szlaku historyczno – kulturowo – przyrodniczego wokół Tatr w ilości 41,137 km na obszarze Gminy Czarny Dunajec, Miasta Kieżmark, Miasta Nowy Targ, ObecHladovka, ObecLiesek, Miasta Liptowski Mikulasz, Obec Sucha Horá, Miasta Trstena, ObecVrbov.
Oznaczenie ścieżki rowerowej na odcinku 1,825 km w ObecHuncovce i w ObecNižná.
Etap 2 - promocja projektu
Merytorycznym przedsięwzięciom projektu towarzyszą działania promocyjne mające na celu upowszechnianie wiedzy o Szlaku i o projekcie. Na każdym odcinku zbudowanej trasy rowerowej zamontowane zostaną tablice informacyjne i pamiątkowe w łącznej ilości 52 sztuk. Część tablic przybliżać będzie osobom korzystającym z wykonanej infrastruktury informacje na temat unikatowych walorów kulturowych i przyrodniczych trasy Szlaku. Powstanie strona internetowa oraz prowadzona będzie obsługa medialna w lokalnej prasie i w telewizji. Zaplanowane zostało także wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych, tj. ulotek, broszur, folderów. Na zakończenie projektu, po polskiej i słowackiej stronie granicy zorganizowane zostaną 2 imprezy promocyjnedla mieszkańców i turystów połączone z prezentacją gmin oraz zawodami rowerowymi.
Etap 3 – zarządzanie projektem
Etap ten zakłada powołanie zespołu koordynująco-zarządzającego oraz organizację spotkania partnerów w Gminie Czarny Dunajec na początku i na końcu realizacji projektu.
Etap 4 – inwestycyjny dodatkowy
Podpisany w dniu 30.12.2014 r. aneks do umowy o dofinansowanie projektu poszerzył zakres projektu o realizację następujących działań, tj.:
roboty budowlane bezpośrednio związane z budową szlaku historyczno-kulturowo-przyrodniczego wokół Tatr w ilości 19,46 km w obrębie Gminy Czarny Dunajec, Miasta Kieżmark, Miasta Nowy Targ, ObecNižná i oznakowanie tras rowerowych na odcinku 11,8 km w Gminie Czarny Dunajec.
utworzenie 4 obiektów obsługi dla użytkowników Szlaku wokół Tatr w tym: 3 miejsc rekreacyjnych do odpoczynku: 2 na obszarze Miasta Liptowski Mikulasz i jednego na obszarze Gminy Czarny Dunajec oraz bezpłatnego parkingu dla użytkowników Szlaku wokół Tatr w Czarnym Dunajcu.
produkcję filmu promocyjnego, który w sposób nowatorski zaprezentuje ponad 70 km powstałych ścieżek rowerowych (ujęcia Szlaku wokół Tatr latem i zimą zostaną wykonane za pomocą kamer zamontowanych na dronach).
Etap 5  – inwestycyjny dodatkowy 2:
Podpisany w dniu 29.09.2015 r. aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie zwiększył zakres projektu o kolejne działania:

roboty budowlane bezpośrednio związane z budową szlaku historyczno-kulturowo-przyrodniczego wokół Tatr - 17,12 km (nowe ścieżki - 4,09 km i poprawienie dostępności istniejących szutrowych tras rowerowych poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej 13,03 km) - PW Gmina Czarny Dunajec i PP4 Gmina Nowy Targ wykonanie barier ochronnych w niezbędnych miejscach na trasie rowerowej: PP5 ObecHladovka, PP7 ObecLiesek, PP10 Obec Sucha Hora oraz PP11 Miasto Trstena,umieszczenie tablic informacyjnych na 3 nowych trasach rowerowych w Gminie Czarny Dunajec,prace zespołu koordynująco-zarządzającego.

Kalendarium

Kalendarium najważniejszych działań dotyczących realizacji
Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr
W dniu 05.03.2004 roku X Kongres Związku Euroregion „Tatry” podjął uchwałę inicjującą projektHistoryczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku dookoła Tatr.
Polsko-Słowacka Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Transgranicznej na IX posiedzeniu w Krakowie w dniach 1-2 lipca 2004 roku wyraziła swoją akceptację dla tego projektu.
W 2005 roku w ramach projektu dofinansowanego ze środków Wspólnego Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Przygranicznej Phare Polska-Słowacja, który zrealizowany został przez Gminę Czarny Dunajec przy partnerskiej współpracy Miasta Nowego Targu oraz gmin: Czorsztyn, Nowy Targ, Łapsze Niżne i Szaflary, opracowano studium historyczno-kulturowe, przyrodniczo-krajobrazowe oraz planistyczno-urbanistyczne polskiej części szlaku.
Projekt został zaprezentowany na posiedzeniu Grupy Roboczej ds. programowania współpracy transgranicznej Polska-Republika Słowacka 2007-2013, które odbyło się w dniach 30-31.07.2007 r. w Bratysławie. W opinii tego gremium koncepcja ww. projektu została wysoko oceniona i uznana za strategiczną do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Republika Słowacka 2007-2013
Rada Związku Euroregion „Tatry” na posiedzeniu w dniu 20.02.2007 r. rekomendowała do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska -Republika Słowacka 2007-2013 polsko-słowacki projekt pt. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak dookoła Tatr” (trasy piesze, rowerowe, narciarskie, edukacyjne, konne).
Dnia 22.02.2007 r. Związek Euroregion „Tatry” zgłosił do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego projekt Szlaku dookoła Tatr jako strategiczny.
XIII Kongres Związku Euroregion „Tatry” w dniu 28.02.2007 r. rekomendował projekt Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku dookoła Tatr (trasy piesze, rowerowe, narciarskie, edukacyjne, konne) jako strategiczny do dofinansowania w ramach Priorytetu 1 Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 oraz „zobowiązał Radę w porozumieniu z zainteresowanymi gminami do nadzorowania, aby projekt Historyczno-kulturowo-przyrodniczegoSzlaku dookoła Tatr (trasy piesze, rowerowe, narciarskie, edukacyjne, konne) został opracowany i złożony do dofinansowania w ramach tego Programu”. Taką samą uchwałę podjął XIII Kongres Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” w dniu 16.03.2007 r.
W 2008 roku Združenie Region „Tatry” w Kieżmarku opracowało studia: Szlak wokół Tatr – studium kulturowo-historyczno-turystyczne – Spisz w ramach mikroprojektu dofinansowanego ze środków Programu INTERREG IIIA Polska – Republika Słowacka 2004-2006 oraz Szlak wokół Tatr. Studium kulturowo-historyczne, turystyczne i komunikacyjne – Liptów i Orawa, zrealizowane w ramach Programu SPERA.
Projekt został wpisany jako strategiczny do Wspólnej polsko-słowackiej Strategii Rozwoju Euroregionu „Tatry” na lata 2008-2015 zatwierdzonej przez XIV Kongres Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” obradujący w dniu 28.03.2008 roku w Spiskiej Nowej Wsi.
W latach 2007-2008 trwało opracowywanie wspólnego projektu infrastrukturalnego obejmującego budowę ścieżki rowerowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą na I etapie szlaku. W pracach tych uczestniczyły jednostki samorządu lokalnego, po których terenach przebiegać będzie pierwszy odcinek szlaku. Projekt ten będąc w sferze koncepcji bez opracowań i zatwierdzonych dokumentów technicznych był nisko oceniony w kategorii C i nie został rekomendowany do realizacji. W roku 2009 partnerzy projektu uzupełnili brakującą dokumentację. Wielu z nich uzyskało pozwolenie na budowę, analizę wpływu na środowisko i przygotowało analizę ekonomiczno-finansową. Projekt został ponownie złożony w ramach drugiego naboru Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013.
Podczas XIV posiedzenia w dniach 13-14.11.2008 roku w Bešenovej Polsko-Słowacka Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Transgranicznej z aprobatą przyjęła dążenia Euroregionu „Tatry” dotyczące realizacji wspólnego, polsko-słowackiego projektu „Historyczno – kulturowo - przyrodniczego szlaku dookoła Tatr”, którego celem jest budowa ścieżki rowerowej oraz promocja wartości turystycznych i kulturowych Podhala, Spisza, Orawy i Liptowa. Komisja zwróciła się z prośbą do Żylińskiego Samorządowego Kraju i Województwa Małopolskiego o przyspieszenie procesu zatwierdzania zmian planów zagospodarowania przestrzennego na rzecz tego projektu.
W marcu 2010 roku Gmina Czarny Dunajec wraz z 12 partnerami z Polski i Słowacji przedłożyła wniosek o dofinansowanie I etapu realizacji Szlaku wokół Tatr w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 Priorytet I. Rozwój infrastruktury transgranicznej Temat 1. Infrastruktura komunikacyjna i transportowa, kategoria interwencji nr 24 ścieżki rowerowe. Projekt uzyskał rekomendację, jednak znalazł się na liście rezerwowej. Dopiero w grudniu 2013 r. partnerzy otrzymali informację, że oszczędności w Programie Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 pozwalają na realizację projektu. Został on zaktualizowany przez polskich i słowackich partnerów i rozpoczęła się realizacja tego wielkiego przedsięwzięcia.

aktualności

Aktualności

Zaktualizowana mapa rowerowa po Podtatrzu jest już gotowa!

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowaną mapą rowerową po Podtatrzu! Dostepna jest ona w wersji elektronicznej i papierowej. Mapa ta obejmuje cały przebieg Szlaku wokół Tatr po stronie polskiej i słowackiej w Małopolsce, Kraju Preszowskim i Kraju Żylińskim na Słowacji. Na mapie zaznaczone są aktualne szlaki i ścieżki rowerowe na polsko-słowackim pograniczu, w tym Szlak wokół Tatr, Velo Dunajec, Ścieżka dookoła Jeziora Czorsztyńskiego, słowackie oznakowane szlaki rowerowe oraz trasy wycieczek opisanych w przewodniku rowerowym „Rowerem wokół Tatr”.
Legenda mapy przygotowana została w języku polskim, słowackim i angielskim.Mapa została wydrukowana w nakładzie 6.000 egz. (format: 67x73 cm, skala: 1: 80 000, papier gprint 115 gram, kolor: 4+4) przez Wydawnictwo Compass Roman Trzmielewski Sp.j. Dodatkowym atutem jest dostępność mapy w wersji elektronicznej w internecie oraz w Google Maps. Mapa dystrybuowana jest wśród turystów i mieszkańców, do Miejsc Przyjaznych Rowerzystom, organizacji turystycznych, punktów informacji turystycznej we współpracy z samorządami, na terenie których znajdują się najpopularniejsze ścieżki rowerowe – Szlak wokół Tatr, Velo Dunajec i Ścieżka dookoła Jeziora Czorsztyńskiego.Możecie odebrac ją bezpłatnie również u nas w biurze (ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ, I piętro). 
Pobierz - str. 1 mapyPobierz - str. 2 mapy Działanie realizowane jest przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY w ramach zadania publicznego w dziedzinie turystyki pt. Na rowerze z widokiem na Tatry - promocja i rozwój szlaków rowerowych na Podtatrzu dofinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna-II edycja”. 

ta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
czytaj więcej...

Zapraszamy na relacje ze Szlaku wokół Tatr!

Od czerwca do grudnia br. na Szlaku wokół Tatr oraz ścieżkach Velo Dunajec i wokół Jeziora Czorsztyńskiego możecie spotkać naszego oficera rowerowego-Wojtka Goja!Wykonuje on zdjęcia i filmy, odwiedza MPR, atrakcje, mniej znane miejsca, a następnie relacjonuje swoje wypady  w mediach społecznościowych Szlaku wokół Tatr: na profilu Facebook www.facebook.com/SzlakwokolTatr oraz Instagram www.instagram.com/szlakwokoltatrMamy nadzieję, ze relacje te przekażą Wam garść praktycznych informacji w kwestiach związanych z wycieczkami rowerowymi w tym regionie i zachęcą Was do przyjazdu. Dowecie się z nich także jak praktycznie korzystać z mapy.Działanie realizowane jest przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY w ramach zadania publicznego w dziedzinie turystyki pt. Na rowerze z widokiem na Tatry - promocja i rozwój szlaków rowerowych na Podtatrzu dofinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna-II edycja” 
czytaj więcej...

Rowerowy Dzień Dziecka na Stacji Podczerwone

czytaj więcej...

Zapraszamy do obejrzenia ekspozycji o powstaniu i dziejach transgranicznej kolei na pograniczu polsko-słowackim!

Od dnia 28.08.2021 r. na terenie odnowionej dawnej stacji PKP w  Podczerwonem można oglądać ekspozycję o powstaniu i dziejach transgranicznej kolei na pograniczu polsko-słowackim. Ekspozycja przygotowana została w języku polskim, słowackim i angielskim. Wystawa ma podwójną formę – pierwszą część ekspozycji stanowi wystawa wewnętrzna, prezentowana w budynku dawnej stacji kolejowej w  Podczerwonem. Składa się ona z 5 tablic oraz 1 wielkoformatowego banneru. Druga część ekspozycji, to zainstalowana przy stacji ekspozycja plenerowa. Składa się ona z 12 tablic dwustronnych. Dzięki utworzeniu nowej ekspozycji poświęconej dawnej transgranicznej kolei, która została zainstalowana w obiekcie odrestaurowanej zabytkowej stacji kolejowej w Podczerwonem, bezpośrednio przy Szlaku wokół Tatr i publikacji użytkownicy tego Szlaku mogą odkryć i zapoznać się z fascynującymi dziejami powstania, funkcjonowania kolei łączącej Polskę i Słowację, po której nasypie prowadzi teraz transgraniczna ścieżka rowerowa. Zatrzymując się przy odrestaurowanej przez Gminę Czarny Dunajec dawnej stacji kolejowej w Podczerwonem (położonej zaledwie 4km od granicy polsko-słowackiej) użytkownicy Szlaku wokół Tatr mogą podziwiać zabytki dawnej techniki kolejowej, które teraz zostały zaadaptowane na potrzeby nowych funkcji infrastruktury rowerowej Szlaku wokół Tatr. Dla tych, którzy nie mogą samodzielnie udać się do Podczerwonego zamieszczamy plansze w wersji elektronicznej.
Ekspozycja zewnętrzna i wewnętrzna - pliki do pobrania


Ekspozycja jest produktem mikroprojektu pt. „Gdzie koła poniosą - śladami transgranicznej kolei” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
czytaj więcej...

Paszport rowerowego odkrywcy Szlaku wokół Tatr

Wszystkich rowerowych odkrywców Szlaku wokół Tatr i jego atrakcji przyrodniczych, kulturowych i historycznych zapraszamy do nowej zabawy. Przygotowaliśmy dla Was specjalny paszport z 30 ciekawymi miejscami i atrakcjami, zlokalizowanymi przy Szlaku wokół Tatr w Polsce i na Słowacji. Dzięki paszportowi możecie zwiedzać polsko-słowackie pogranicze na rowerze i odkrywać nowe miejsca. Zbierajcie pieczątki, odnotowujcie swoje odwiedziny, róbcie zdjęcia. Na wszystkich, którzy zbiorą komplet pieczątek i potwierdzeń czekają rowerowe upominki.Paszport jest do odebrania w naszym biurze oraz u partnerów projektu i w punktach informacji turystycznej oraz w wybranych instytucjach. Paszport wydany został przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY w ramach projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
czytaj więcej...

Kampania medialna Szlaku wokół Tatr

czytaj więcej...

Mapa rowerowa Szlaku wokół Tatr

czytaj więcej...

Przewodnik "Rowerem wokół Tatr"

Jest już nowy przewodnik rowerowy Szlaku wokół Tatr! Tym razem proponujemy go w innej formie – zamiast pojedynczych wycieczek – przejazd rowerem wokół Tatr.Autorem przewodnika jest Wojtek Goj, którego znacie z naszego wcześniejszego przewodnika „Zakręć w Tatry!”. W przewodniku „Rowerem wokół Tatr” odnajdziecie propozycje 3 różnych pętli dookoła najpiękniejszych polsko-słowackich gór. Jest zatem pętla szosowa, prowadząca oficjalnym przebiegiem Szlaku wokół Tatr, po wybudowanych odcinkach ścieżek rowerowych w Polsce i na Słowacji. Druga propozycja to pętla opcjonalna, prowadząca troszkę krótszą trasą, przez Zuberec i Drogę Wolności na Słowacji. To również pętla prawie w całości asfaltowa. Z ostatniej propozycji ucieszą się wszyscy gravelowcy – specjalnie dla nich autor przygotował bardzo ciekawą trasę, prowadzącą nieco trudniejszymi drogami, w tym szutrowymi i leśnymi oraz – ciekawostka – przez odludne tereny dawnego obwodu wojskowego między Kieżmarkiem i Starą Lubowlą.Każda z pętli podzielona została na 3 części, które z łatwością pokonacie w ciągu jednego dnia. A każdą część podzielono na 2 lub 3 odcinki. Przewidziano czas na zwiedzanie atrakcji i poznawanie walorów kulturowych, przyrodniczych i historycznych, których nie brakuje na Szlaku wokół Tatr. O nich również przeczytacie w przewodniku. Odcinki można dowolnie modyfikować, łączyć, zmieniać, aby dostosować je do swoich preferencji, kondycji. Dlatego autor wyznaczył trzy miasta węzłowe – Nowy Targ, Liptowski Mikułasz i Kieżmark – w których zbiegają się wszystkie trzy pętle. Dzięki temu można przeskakiwać z opcji trasy na inną, przenocować, lub, w razie potrzeby, skorzystać z transportu kolejowego.    Każdy odcinek trasy opisany jest według jednego schematu – najważniejsze miejsca i punkty na trasie, profil trasy, informacje praktyczne o długości, podjazdach, zjazdach, rodzaju nawierzchni. Uzupełnieniem przewodnika jest duża mapa całego Szlaku wokół Tatr po stronie polskiej i słowackiej z wyznaczonymi 3 propozycjami pętli.Przewodnik rowerowy jest bezpłatny, zawiera teksty w języku polskim, słowackim i angielskim. Dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie www.szlakwokoltatr.eu/GO2 Zapraszamy do lektury, życząc radości z planowania rowerowych wycieczek i wielu kilometrów rowerowej przygody na Szlaku wokół Tatr!
Przewodnik wydany został przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY w ramach projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
czytaj więcej...

Nowe filmy i spot promocyjny o Szlaku wokół Tatr

czytaj więcej...

Dalszy rozwój i rozbudowa Szlaku wokół Tatr

Zakończył się cykl spotkań partnerów projektu „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr” z ekspertami, które zorganizowało Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY. Spotkania miały na celu wypracowanie wspólnego modelu zarządzania i utrzymania Szlakiem wokół Tatr w kolejnych latach oraz planów jego rozbudowy.W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele samorządów polsko-słowackiego pogranicza – partnerów projektu, Euroregionu „Tatry” z polskiej i słowackiej strony, krajowy koordynator ds. rozwoju infrastruktury rowerowej na Słowacji, instytucji i atrakcji znajdujących się na trasie Szlaku wokół Tatr. Z uwagi na sytuację epidemiczną większość spotkań odbyła się w trybie zdalnym.Wnioski wynikające z dyskusji i prezentacji podczas spotkań oraz informacje są podstawą do opracowanie kolejnych etapów budowy i rozbudowy infrastruktury Szlaku wokół Tatr, a także rozwoju Szlaku jako transgranicznego produktu turystycznego.  Działania zrealizowano w ramach projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
czytaj więcej...

Partnerzy projektu

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portal współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizacja portalu dofinansowana ze środków Ministerstwa Rozwoju