x

I. Etapa

O projekte

Projekt s názvom Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier predpokladá realizáciu I. etapy cyklistického chodníka spájajúceho Poľsko so Slovenskom. Cieľom je vytvoriť cestu, ktorá bude okruhom okolo Tatier. Bude sa začínať v Nowom Targu a ďalej prechádzať terénmi historického rozvoja najstarších sídel na Podhalí, Spiši, Orave a Liptove nachádzajúcimi sa na oboch stranách Tatier.


Realizácia projektu je odpoveďou poľských a slovenských samospráv na nedostatok vhodnej dopravnej infraštruktúry, ktorá by sprístupnila nezvyčajné prírodné, kultúrne a historické hodnoty poľsko-slovenského pohraničia. Dôsledkom toho, že tu chýbajú spevnené a označené trasy, je neúplné využitie turistického potenciálu pohraničia obyvateľmi, turistami a investormi. Po ukončení realizácie projektu budú partneri aj naďalej spolupracovať pri príprave ďalších etáp tejto strategickej investície. Rozsah partnerstva sa bude neustále rozširovať – budú sa zapájať jednotlivé obce, ktorými prechádza cesta.

V rámci projektu do novembra 2015 vznikne celkovo 93,12 km cyklotrás s asfaltovým alebo štrkovým povrchom prechádzajúcich oblasťami s vysokou prírodnou, kultúrnou a historickou hodnotou, z toho 35 km súvislého cezhraničného úseku, ktorý bude viesť od Nowého Targu trasou bývalej železnice k poľsko-slovenskej štátnej hranici v Suchej Hore a ďalej do mesta Trstená, okrem toho vzniknú úseky na Spiši (Vrbov – Kežmarok – Huncovce) a v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa budú môcť v zimnom období využívať ako lyžiarske bežkárske trate, napr.:

Obec Czarny Dunajec – 46,51 km

Mesto Nowy Targ – 12,75 km

Obec Szaflary – 0,504 km

Obec Nowy Targ - 4,21 km

Mesto Kežmarok – 5,23 km

Obec Hladovka – 3,334 04 km

Obec Huncovce – 1 km (označenie)

Obec Liesek – 5,702 56 km

Mesto Liptovský Mikuláš – 3,213 km

Obec Nižná – 0,825 km 

Obec Suchá Hora – 1,857 54 km

Mesto Trstená – 3,507 31 km

Obec Vrbov – 4,392 km

Na trase chodníka sa nachádzajú historické železničné mosty, ktoré budú rekonštruované. Na trase sú navrhnuté vyhliadkové miesta a odpočívadlá a tiež parkovisko v Czarnom Dunajci. Cyklistické chodníky vytvorené v rámci investície budú v zimnom období plniť úlohu bežkárskych tratí pre lyžiarov.

Projekt realizovaný v období od februára 2014 do novembra 2015.

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť dopravnú situáciu obyvateľov obcí na poľsko-slovenskom pohraničí s cieľom prispieť k zatraktívneniu regiónu z hľadiska cestovného ruchu (rozvoj služieb v cestovnom ruchu, rekreácii, športe ap.) a zabezpečenie územnej súdržnosti prihraničnej oblasti pri zachovaní unikátnych hodnôt životného prostredia.

K špecifickým cieľom projektu patria:

nadviazanie dlhodobej spolupráce medzi obcami poľsko-slovenského pohraničia pri vytváraní vhodnej infraštruktúry zlepšujúcej dostupnosť prihraničných území pre obyvateľov, turistov a investorov,

skvalitnenie priamych spojení medzi poľskou a slovenskou stranou územia pohraničia a zlepšenie dostupnosti oblastí vyznačujúcich sa unikátnymi prírodnými hodnotami, panorámami a výskytom historických pamiatok pre obyvateľov, turistov a investorov vybudovaním 78,14 km cyklotrás (využívaných tiež lyžiarmi v zime ako bežkárske trate a chodcami),

zvýšenie turistickej a investičnej atraktivity územia obcí zúčastnených na projekte skvalitnením dopravnej infraštruktúry a organizovaním propagačnej a informačnej kampane (záverečné podujatie po dokončení realizácie projektu v spojení s prezentáciou projektových partnerov a cyklistickými pretekmi).

Cieľové skupiny:

Projekt je adresovaný obyvateľom, turistom, podnikateľom a nezamestnaným. Prínosy spojené s implementáciou projektu budú viditeľné pre miestnych obyvateľov, turistov a investorov.

Rozpočet projektu

Celková hodnota projektu: 6.765.996,45 EUR

Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (85 %): 5.751.096,98 EUR

Finančný príspevok zo štátneho rozpočtu pre slovenských partnerov: 249.458,86 EUR

Vlastný vklad: 765.440,61 EUR

Projektoví partneri

Do realizácie projektu je zapojených 13 partnerov: 4 z Poľska a 9 zo Slovenska

Realizácia projektu

Realizácia projektu s názvom Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier prebieha v piatich etapách. Spolupracujúci partneri sa zúčastňujú na realizácii aktivít na oboch stranách hranice počnúc vypracovaním projektu cez jeho realizáciu.

1. etapa – investičná

Táto etapa sa začala vo februári 2014. V rámci tejto etapy bola naplánovaná výstavba 42,962 km cyklistických chodníkov na území 12 obcí poľsko-slovenského pohraničia a zahŕňala:

stavebné práce priamo spojené s vytvorením historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier s dĺžkou 41,137 km na území obce Czarny Dunajec, mesta Kežmarok, mesta Nowy Targ, obce Hladovka, obce Liesek, mesta Liptovský Mikuláš, obce Suchá Hora, mesta Trstená, obce Vrbov.

Označenie cyklistického chodníka na úseku s dĺžkou 1,825 v obciach Huncovce a Nižná.

2. etapa – propagácia projektu
Vecné aktivity sú sprevádzané propagačnými podujatiami, ktorých cieľom je šírenie vedomostí o Ceste okolo Tatier a o projekte. Na každom úseku vybudovaného cyklistického chodníka budú osadené informačné a pamätné tabule v celkovom počte 52 kusov. Časť tabúľ poskytne osobám využívajúcim vytvorenú infraštruktúru informácie o unikátnych kultúrnych a prírodných hodnotách trasy Cesty. Bude vytvorená internetová stránka a bude tiež nadviazaná spolupráca s miestnou tlačou a televíziou. Bolo tiež naplánované vydanie informačných a propagačných materiálov – letákov, brožúr a skladačiek. Na záver projektu budú na poľskej a slovenskej strane hranice usporiadané 2 propagačné podujatia pre obyvateľov a turistov spojené s prezentáciou obcí a cyklistickými pretekmi.
3. etapa – riadenie projektu
V tejto etape sa predpokladá zriadenie koordinačného riadiaceho tímu a usporiadanie stretnutia partnerov v obci Czarny Dunajec na začiatku a na koniec realizácie projektu.
4. etapa – investičná, dodatočná

Dodatok k zmluve o poskytnutí finančného príspevku na projekt, ktorý bol podpísaný 30. 12. 2014 rozšíril rozsah projektu o realizáciu týchto aktivít:

stavebné práce priamo spojené s vybudovaním historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier s dĺžkou 19,46 km na území obce Czarny Dunajec, mesta Kežmarok, mesta Nowy Targ, obce Nižná a označenie cyklistických trás na úseku 11,8 km v obci Czarny Dunajec.

vytvorenie 4 obslužných miest pre užívateľov Cesty okolo Tatier vrátane 3 odpočívadiel - 2 na území mesta Liptovský Mikuláš a 1 na území obce Czarny Dunajec a bezplatného parkoviska pre užívateľov Cesty okolo Tatier v Czarnom Dunajci;

natočenie propagačného filmu, ktorý bude novátorským spôsobom prezentovať viac ako 70 km nových cyklistických chodníkov (zábery Cesty okolo Tatier v lete aj v zime budú vykonané kamerami umiestnenými na dronoch).

5. etapa – investičná, dodatočná 2.:

Dodatok k zmluve o poskytnutí finančného príspevku na projekt, ktorý bol podpísaný 29. 9. 2015, rozšíril rozsah projektu o ďalšie aktivity:

stavebné práce priamo spojené s vybudovaním historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier – 17,12 km (nové chodníky – 4,09 km a zlepšenie dostupnosti existujúcich štrkových cyklistických chodníkov vykonaním asfaltového povrchu 13,03 km) – VP obec Czarny Dunajec a PP4 – obec Nowy Targ, osadenie ochranných zvodidiel na príslušných miestach cyklistického chodníka: PP5 obec Hladovka, PP7 obec Liesek, PP10 obec Suchá Hora a PP11 mesto Trstená, osadenie informačných tabúľ na 3 nových cyklistických trasách v obci Czarny Dunajec, práce koordinačného a riadiaceho tímu.

Kalendárium

Kalendárium najdôležitejších aktivít súvisiacich s realizáciou

Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier

Dňa 5. 3. 2004 prijal 10. kongres Zväzku Euroregión „Tatry“ uznesenie, ktorým inicioval projekt Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier.

Poľsko-slovenská medzivládna komisia pre cezhraničnú spoluprácu na 9. zasadnutí v Krakove v dňoch 1. – 2. júla 2004 vyjadrila svoj súhlas s týmto projektom.

V roku 2005 v rámci projektu realizovaného s finančným príspevkom z prostriedkov Spoločného fondu malých projektov Programu cezhraničnej spolupráce Phare Poľsko – Slovensko, ktorý realizovala obec Czarny Dunajec v rámci partnerskej spolupráce s mestom Nowy Targ a obcami: Czorsztyn, Nowy Targ, Nižné Lapše a Szaflary, bola vypracovaná historicko-kultúrna, prírodopisná, krajinná a územno-urbanistická štúdia pre poľskú časť cesty.

Projekt bol predstavený na zasadnutí Pracovnej skupiny pre programovanie cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, ktoré sa konalo 30. – 31. 7. 2007 v Bratislave. Koncepcia horeuvedeného projektu získala vysoké hodnotenie, bola zaradená k strategickým projektom na realizáciu v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.

Rada Zväzku Euroregión „Tatry“ na zasadnutí dňa 20. 2. 2007 odporučila, aby v Operačnom programe cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 bol zohľadnený poľsko-slovenský projekt s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier“ (pešie, cyklistické, lyžiarske, náučné a jazdecké chodníky).

Dňa 22. 2. 2007 prihlásil Zväzok Euroregión „Tatry“ na Ministerstve regionálneho rozvoja projekt Cesty okolo Tatier ako strategický projekt.

13. kongres Zväzku Euroregión „Tatry“ dňa 28. 2. 2007 odporučil projekt Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier (pešie, cyklistické, lyžiarske, náučné a jazdecké chodníky) ako strategický projekt na poskytnutie finančného príspevku v rámci 1. priority Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007 – 2013 a „zaviazal Radu po dohode so zainteresovanými obcami dohliadať na to, aby bol projekt Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier (pešie, cyklistické, lyžiarske, náučné a jazdecké chodníky) pripravený a predložený na financovanie v rámci tohto Programu“. Rovnaké uznesenie prijal 13. kongres Cezhraničného zväzku Euroregión „Tatry“ dňa 16. 3. 2007.

V roku 2008 vypracovalo Združenie Región „Tatry“ v Kežmarku tieto štúdie: Cesta okolo Tatier – kultúrno-historicko-turistická štúdia – Spiš v rámci mikroprojektu podporeného z prostriedkov Programu INTERREG IIIA PL-SK 2004 – 2006 a Cesta okolo Tatier. Kultúrno-historická, turistická a dopravná štúdia – Liptov a Orava, ktorá bola realizovaná v rámci Programu SPERA.

Projekt bol zapísaný ako strategický do Spoločnej poľsko-slovenskej stratégie rozvoja Euroregiónu „Tatry“ na roky 2008 – 2015, ktorú schválil 14. kongres Cezhraničného zväzku Euroregión „Tatry“ počas rokovania 28. 3. 2008 v Spišskej Novej Vsi.

V rokoch 2007 – 2008 prebiehala príprava spoločného infraštruktúrneho projektu zahŕňajúceho výstavbu cyklistického chodníka spolu so sprievodnou infraštruktúrou na I. etape cesty. Na týchto prácach sa zúčastnili samosprávy, ktorých územím prechádzal prvý úsek cesty. Tento projekt ako koncepcia bez vypracovaných štúdií a schválených technických dokumentov získal nízke hodnotenie v kategórii C a nedostal odporúčanie na realizáciu. V roku 2009 projektoví partneri doplnili chýbajúcu dokumentáciu. Mnohí z nich získali stavebné povolenia, vypracovali environmentálne štúdie a ekonomické a finančné analýzy. Projekt bol opätovne predložený v rámci druhej výzvy na predkladanie projektov v Programe cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007–2013.

Počas 14. zasadnutia v dňoch 13. – 14. 11. 2008 v Bešeňovej s nadšením prijala Poľsko-slovenská medzivládna komisia pre Cezhraničnú spoluprácu snahy Euroregiónu „Tatry“ týkajúce sa realizácie spoločného poľsko-slovenského projektu „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier“, ktorého cieľom je vybudovanie cyklistického chodníka a propagácia turistických a kultúrnych hodnôt Podhalia, Spiša, Oravy a Liptova. Komisia sa obrátila so žiadosťou na Žilinský samosprávny kraj a na Malopoľské vojvodstvo o urýchlenie procesu schvaľovania zmien územných plánov v prospech tohto projektu.

V marci 2010 obec Czarny Dunajec spolu s 12 partnermi z Poľska a Slovenska podala žiadosť o finančný príspevok na 1. etapu realizácie Cesty okolo Tatier v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007 – 2013, 1. priorita – Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry Oblasť podpory 1. Komunikačná a dopravná infraštruktúra, kategória intervencie č. 24 – cyklistické chodníky. Projekt získal odporúčanie, ale bol zaradený do zásobníka projektov. Až v decembri 2013 partneri obdržali informáciu, že úspory v Programe cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007–2013 umožňujú realizáciu projektu. Projekt bol aktualizovaný poľskými a slovenskými partnermi a začala sa realizácia tohto veľkého podujatia.

Projektoví Partneri

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portál Je Spolufinancovaný Európskou Úniou Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja
V Rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizácia portálu je spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva rozvoja